People & CulturePeople & Culture

Value Mapping

En kultur som tiltrekker seg de rette personene og får medarbeiderne til å være med å bidra og utvikles sammen med organisasjonen er en nøkkelfaktor for kompetansetilførsel, og er med på at man opprettholder en konkurransedyktig posisjon på markedet.

Value mappingValue mapping

Kartlegg bedriftens kultur og verdier

Organisasjonens evne til å tiltrekke og beholde de rette menneskene er helt avgjørende i dagens arbeidsmarked som preges av kompetansemangel. En sterk organisasjonskultur er nøkkelen for å kunne tiltrekke seg kandidater med samme verdigrunnlag, men også for å kunne beholde talentene som allerede befinner seg i organisasjonen. Det å kjenne til bedriftens kulturelle DNA, som vil si arbeidsmetodikken og verdiene, er grunnleggende for en varig kompetanseforsyning.

Value Mapping er en metode for å synliggjøre hvilke verdier som de viktigste kulturbærerne står for, dette er med på å kartlegge organisasjonens kultur og verdier. For å synliggjøre organisasjonens felles verdier holder det med 3-5 kulturbærere som svarer på et digitalt skjema. Det trenger ikke nødvendigvis bare være formelle ledere som er kulturbærere.

Fremgangsmåte

Kartleggingen gjennomføres ved hjelp av et forskningsbasert verktøy og omfatter:

Prefererte arbeidsmetoder i jobbsammenheng

Hvilken arbeidsmetode foretrekker en person i gitte situasjoner? Forståelse for ens eget og andres foretrekkende arbeidsmetoder minimerer risikoen for misforståelser når en oppgave skal løses.

Personlige verdier

Verdier er for mange helt avgjørende for hvordan vi kan trives og identifisere oss med en gruppe.

Kommunikasjons- og atferdsstil

Her relaterer vi personens grunnleggende atferd til den tilpassede atferden (oppførselen til personen for å tilpasse seg et bestemt miljø og kultur).

Resultat

Organisasjonen får da svar på hvilke verdier som er med på å forme kulturen og ikke bare hvilke verdier som man vil jobbe etter og handle ut i fra. Denne kunnskapen gir gode forutsetninger for å øke organisasjonens selvforståelse samtidig som man skaper effektive medarbeidere i fremtidens arbeidsliv.

"Verdiene er for mange helt avgjørende for hvordan vi vil trives og hvordan vi identifiseres oss med en gruppe. "
Vil du vite mer om Value Mapping?

Vi har lang erfaring med omstillingsprosesser og er svært opptatt av å bygge en sterk organisasjonskultur, men da er man nødt til å begynne på verdinivået i organisasjonen. Ta kontakt med Ingrid om du er nysgjerrig på hvordan Value Mapping kan kartlegge deres kultur.

Les mer om våre tjenester som hjelper deg og din bedrift innen verdier:

Verdibasert rekruttering

Value Workshop