Mennesker & KulturMennesker & Kultur

Mennesker & Kultur

En verden i stadig endring stiller nye krav til kompetanse. Hvordan sikrer vi at de riktige personene vil bidra til og utvikle seg med organisasjonen?

Verdier som samsvarer og en sterk kultur er de to faktorene som holder organisasjonen sammen i fremtidens arbeidsliv. En kultur som tiltrekker seg de rette personene og bidrar til at ønsker å fortsette og utvikles sammen med organisasjonen er en forutsetning for en holdbar kompetanse forsyning. Vi er din samarbeidspartner i arbeidet med utvikling av ditt team og din organisasjon. I møte med fremtidens arbeidsliv vil det være behov for å vurdere nå-situasjon og skape en kultur som gjør at de rette personene tiltrekkes, blir værende og fortsetter å utvikle seg.

People & CulturePeople & Culture

For å kunne skape en kultur hvor medarbeiderne trives, utvikles, bidrar og kjenner at det de gjør noe meningsfylt, tilbyr vi tjenester for å kunne kartlegge, forsterke og forflytte organisasjonskulturer.

Hvordan lykkes i den nye lederrollen

Det å kunne samarbeide er en forutsetning for å kunne lykkes i arbeidslivet. Vi jobber større grad projektbasert og er nødt til å samarbeide på tvers av avdelinger og med personer man tidligere ikke har samarbeidet med i organisasjonen. Hierarkiet brytes ned og den tradisjonelle sjefsrollen blir mindre relevant. Nettverksbaserte organisasjonsformer vokser frem og tar over, slik at alle vil fungere som en slags leder. I mange organisasjoner innebærer dette en større kulturell forflytning eller et behov for å forsterke den nåværende kulturen som allerede eksisterer innad i organisasjonen.

Fra plikt til lidenskap

I Kommunikatøren svarer over 90 prosent av respondentene at de synes det er viktig å dele samme verdisyn som deres arbeids- eller oppdragsgiver. Synet på hva som er en jobb endrer seg, fra å tidligere være pliktforbundet til snarere dreie seg om lidenskap og engasjement. Dette gjør at den profesjonelle og private identiteten overlapper hverandre og øker viktigheten av samsvarende verdier.

Ferdigheter, verdier, holdninger og atferd

Måten vi tidligere definerte kompetanse og talent forandrer seg. Det dreier seg ikke lenger om skjærskilt kunnskap. Kunnskap kan vi tillære oss og med dagens raske endringstakt er det å hele tiden kunne ville lære seg nye ting fundamentalt. Kunnskap blir dermed ikke avgjørende når det gjelder å matche en rolle, et oppdrag eller en bedrift. Vi vektlegger i større grad ferdigheter, verdier, holdninger og atferd. Ved å sikre en sterk kultur og tydelige verdier for å tiltrekke seg og beholde de rette kompetansene ved rett tilfelle vil være avgjørende for å være konkurransedyktig.

Ta kontakt med oss i Hammer & Hanborg for en kartleggingssamtale hvor vi går gjennom status i dag og teamets sammensetning og forutsetninger. Sammen kan vi skape et skreddersydd konsept basert på deres spesifikke behov.

People & CulturePeople & Culture

Ta kontakt med oss